När krävs tillstånd för allmän kameraövervakning?

Sök i kunskapsbas

När krävs tillstånd för allmän kameraövervakning?

You are here:
< Back

När krävs tillstånd till allmän kameraövervakning?

Huvudregeln är att tillstånd krävs om:
• kameran riktas mot “en plats dit allmänheten har tillträde”
• utrustningen kan användas för personbevakning och
• kameran är uppsatt utan att manövreras på platsen.

För att en bildupptagning ska innebära personövervakning ska man kunna se att det är en människa på bilden. Det är bildkvalitén som är avgörande och det räcker att man kan känna igen personer utifrån karakteristiska kläder, rörelsesätt eller på något annat sätt. En värmekamera kan till exempel falla in under tillståndsplikten.

Vad räknas som “plats dit allmänheten har tillträde”?
Uttrycket ska tolkas brett. Det omfattar platser där människor kan tänkas uppehålla sig eller har tillträde till. Gator, torg, och parker är platser dit allmänheten har tillträde, liksom utrymmen i affärer, varuhus, banker m.fl.
Även kyrkor, museer, bibliotek, restauranger, biografer, badhus och gym räknas i de flesta fall som platser dit allmänheten har tillträde. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är offentlig eller privat. Att man måste betala för att uppehålla sig i en lokal har inte i sig ansetts innebära att fråga är om en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Vad räknas inte som allmän plats?
Några exempel är bostäder, tomter kring enbostadshus, trappuppgångar och områden inne på låsta arbetsplatser.  Hit räknas strikt privata utrymmen eller områden som vanligtvis inte anses upplåtna för allmänheten.

Vilka regler gäller för allmän kameraövervakning i butiker?
För butiker gäller särskilda regler om anmälan om övervakningskameror. Anmälan ska vara registrerad av Länsstyrelsen Skåne innan övervakningsutrustningen sätts upp.
Med butikslokal avses en lokal, där man kan köpa varor/tjänster eller hyra varor. Restauranger och andra näringsställen räknas inte som butiker.

När får butiker kameraövervaka utan tillstånd?
En butiksinnehavare får sätta upp övervakningskameror i sin butik utan att ansöka om tillstånd om:
• övervakningen bara ska förebygga eller avslöja brott
•  övervakningskameran är fast monterad (ej rörlig) och försedd med fast optik (ej zoom)
• den som sköter övervakningen har en skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en fackföreningsorganisation på arbetsplatsen.Om de tre förutsättningarna är uppfyllda räcker det att butiks-innehavaren anmäler till Länsstyrelsen att han eller hon tänker sätta upp övervakningskameror.

Krävs tillstånd även om övervakningen sker efter stängningsdags?
Ja, tillstånd krävs.

Krävs skyltning för kameraövervakning av ett privat område?
Ja. Oavsett var kameraövervakningen sker finns en skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det gäller även på privata platser.
Vilka regler gäller för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde?
Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet över dessa platser. Tillstånd krävs inte, men övervakningen måste följa dess bestämmelser. Det är viktigt att du noga kontrollerar vilka regler som gäller för den typen av kameraövervakning.
Datainspektionen nås på telefonnummer: 08-657 61 00 alternativt datainspektionen@datainspektionen.se.

Läs mer:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/