31. GÅNGTEST G3D

Sök i kunskapsbas

31. GÅNGTEST G3D

You are here:
< Back

Gångtest har två undermenyer där man under den ena startar testen och den andra tillåter att man utför en kontroll från annan manöverpanel än den som gångtestet initierades ifrån. Gångtesten erbjuder två val för att testa adressingångarna. Gemensamt för dessa är:


1. VISA Denna meny ger användaren möjlighet att gå in i en annan manöverpanel i systemet för att kontrollera vilka adresser som har, respektive ej har, blivit aktiverade i gångtesten. Om man försöker att aktivera denna meny utan att gångtest är aktivt så visas ”Ogiltigt Val ” i manöverpanelens display.

1. Adr Ej Testade

Här kan man under ett gångtest kontrollera vilka av de valda adresserna som ej har blivit påverkade. Efter att ha tryckt ent här kan man bläddra igenom listan över de ej testade adresserna med hjälp av A och B knapparna.

2. Adresser Testade

Här kan man under ett gångtest kontrollera om de valda adresserna har blivit påverkade. Efter att ha tryckt ent här kan man bläddra igenom listan över de testade adresserna med hjälp av A och B knapparna.

2. AKTIVERA GÅNGTEST

När man ska starta gångtestet så får man först ett val här att utföra testet med eller utan ljudindikering från manöverpanelerna. T.ex, om testet utförs när verksamhet bedrivs i anläggningen kan ett tyst test vara att föredra.

1. Tyst

Detta val innebär att utgångarna döpta till ”IN/UT SIGNAL” ej kommer att aktiveras (manöverpanelens summer är döpt till IN/UT Det finns två undermenyer för att välja adresser och aktivera gångtestet, förfarandet är samma både för val 1=tyst och 2=signal.

2.Signal

Detta val innebär att utgångarna döpta till ”IN/UT SIGNAL” kommer att aktiveras, vilket innebär att en ljudsignal kommer att ljuda när en adress som är i testläge påverkas (manöverpanelens summer är döpt till IN/UT SIGNAL). Det finns två undermenyer för att välja adresser och aktivera gångtestet, förfarandet är samma både för val 1=tyst och 2=signal.

1.TESTA ALLA ADRESSER

När man väljer alla adresser startar gångtesten omedelbart om man ej har gruppval, har man gruppval måste man välja den eller de grupper som ska testas. Endast uteslutningsbara adresser inkluderas i denna test.

2.VÄLJ ADRESSER

Vid detta val tillåts användaren att välja adresser, utan hänsyn till funktionstyp, för gångtest. Genom att använda bläddringstangenterna A och B eller genom att direkt slå in adressnumret kan adresser snabbt väljas.

För att lägga till eller ta bort en adress så ställer man sig på den aktuella adressen och trycker på # och då kan en adress involveras eller uteslutas ur gångtesten. För en adress som ej är involverad i testen visar undre raden på manöverpanelen ”#=TEST” medan det bara står ”TEST” om den är involverad.

1003A1 INBROTT #=TEST ENT=START

1003A1 INBROTT TEST ENT=START

Med * kan alla ingångar väljas och därefter kan vissa plockas bort med #

De adresser som valts markeras i display. När listan är komplett startar man gångtesten genom att trycka ent .

Notera: Överfall och brandfunktioner involveras inte när * används.

Om användarkoden som används, har en * programmerad i sitt gruppval kommer denna meny att ge användaren en möjlighet att välja vilken eller vilka grupper som skall involveras.

Signal ljuder så snart en adress är öppen och varje adress som öppnas registreras i händelseregistret med rubriken ”gångtest+ ”och ”gångtest- ”.

Testen lagras i ett speciellt minne under själva testen och innan den avbryts kan teknikern trycka # på den manöverpanel där testet initierades och de testade adresserna visas direkt.

Skulle man vara vid någon annan manöverpanel än den som man initierade gångtesten vid så kan man nyttja sig av funktionen 31:1=VISA och få samma information. Testen kan när som helst avbrytas genom att man trycker esc. I annat fall upphör testen automatiskt om ingen adress aktiveras inom 20 min.

Ingångsadressernas larmtid är under gångtesten reducerad till en registreringstid på min.

20 ms, detta för att möjliggöra upptäckten av bristfälliga anslutningar eller skadade ledningar.

OBS: Inga grupper får vara påslagna under gångtest.